Новини

Засилени проверки за отстрел на защитени водоплаващи птици и лов в защитени територии

28.01.2016 г.

Три акта на ловци бяха съставени при съвместна проверка на РИОСВ-Бургас, Регионалната дирекция по горите, БДЗП и БФБ

Активни проверки започнаха в района на Бургас в последните ловни дни за водоплаващ дивеч. Представители на институциите и на неправителствени организации ще проверяват има ли отстреляни световно застрашени видове като червеногуша гъска и малка белочела гъска и други защитени видове гъски - сива, посевна и др. и спазват ли се режимите на защитените територии (поддържан резерват, защитени местности).

Три акта съставиха експерти от РИОСВ-Бургас за извършване на лов на птици в защитени територии. Нарушенията бяха установени при проверки в района на защитена местност „Бургаски солници“ нa 27 януари 2016 г.

Проверката е организирана по инициатива на РИОСВ - Бургас, РДГ-Бургас, Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ и Българска фондация „Биоразнообразие“ /БФБ/ като част от съвместната дейност по контролиране спазването на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за опазване на биологичното разнообразие в ключови за опазването на зимуващите гъски защитени зони в България, каквито са ЗЗ „Атанасовско езеро“, ЗЗ „Бургаско езеро“ и ЗЗ „Мандра – Пода“.

Констатирано е и използване и на звуковъзпроизвеждащо устройство за примамка в близост до езеро Вая, за което е съставен констативен протокол от експертите на РДГ Бургас.

Санкциите, които предстои да бъдат наложени с наказателни постановления от компетентните органи са както следва:
  • По реда на Закона за защитени територии за нарушителите се наказват се с глоба от 500 до 5000 лв. при осъществяване на дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти;
  • По реда на Закона за лова и опазване на дивеча нарушителите се наказват с глоба от 600 до 2000 лв., но не по-малко от трикратния размер на причинената щета при убиване или уловяне на дивеч в забранено за лов време, в забранено за лов място или със забранени средства или методи. В този случай оръжието и другите средства за ловуване се отнемат в полза на държавата, а незаконно придобитите дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти се предават на органите на Изпълнителната агенция по горите, а лицата се лишават от право за ловуване за срок от 3 до 5 години.
  • По реда на Закона за биологичното разнообразие  - За използване на забранени уреди и методи за лов физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., Ако нарушението е извършено от  правоспособен ловец по време на лов  той лишава от право на ловуване за срок от една до две години. Ако нарушението е в защитени територии или засягащи световно застрашени видове животни, глобите се налагат в двоен размер.
В случай, че нарушенията, констатирани по време на проверката се санкционират по различни нормативни документи нарушението се определя по реда на най-тежката санкция.

Режимът на защитените територии забранява лова на водоплаващите видове птици и тяхното безпокоене в техните граници.

Спазването на режимите, освен че е задължително условие като изпълнение на нормативни и административни разпоредби има и своето важно консервационно значение. Защитените територии са предназначени за опазване на биоразнообразието в тях и всички дейности, извършвани в тях не трябва да водят до отрицателно въздействие върху него. Безспорно ловът е такава дейност, още повече в последните дни на зимата, в които гъските се подготвят за обратната миграция към местата за гнездене. Ловът по това време, освен прекият отстрел причинява и силно безпокойство у птиците и ги кара многократно да променят своето местоположение. При това те изразходват и значителни количества енергия, която не могат да възстановят предвид ограничения хранителен ресурс по това време на годината. Така голяма част от гъските не са подготвени за дългия прелет и възможността да загинат по пътя на миграцията е значителен. България е страна, ратифицирала Конвенцията за мигриращите видове (Бонска конвенция) и като такава е длъжна да осигурява благоприятни условия за видовете. Такива благоприятни условия предоставят именно защитените територии, а предвид малката им относителна площ те не са предпоставка ловците да се чувстват ощетени, още повече, че са налице достатъчно по площ и качество места, където да се практикува лов извън защитени територии.

Проверките ще продължат и в оставащите два ловни дни – 30 и 31 януари 2016 г., когато ще се включат и представители на Ловно-рибарско дружество Лебед Бургас, като основната цел на смесените патрули ще бъде да се осигури безопасно зимуване на птиците преди края на ловния сезон.