Новини

Заседание на Басейновия съвет към БДЧР във Варна

09.11.2017 г.

На 8-ми ноември се проведе първото за 2017 г. заседание на Басейнов съвет към Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР) във Варна. Това е консултативен орган, подпомагащ дейността на Дирекцията и включващ всички отговорни и заинтересовани страни за опазване на водите в България. БФБ е единствената природозащитна организация, участваща в състава на Басейновия съвет.
На заседанието бяха представени резултатите от изпълнението на мерките от План за управление на речните басейни (ПУРБ) за постигане на Рамковата директива за водите.

Докладването на изпълнението на мерките от Плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) предизвикаха най-голям интерес и бяха предмет на широка дискусия от участниците в светлината на катастрофалните наводнения в района на Бургас от 25 октомври. Обсъдени бяха причините за големите щети и допълнителните мерки, които трябва да бъдат изпълнени за намаляване на риска от наводнения и ограничаване на щетите.

Основните причини за тежките поражения са непочистването или частичното почистване на коритата на реките, строителството, вкл. незаконното в заливаемите зони, липсата на актуална кадастрална информация за водните обекти, отговорността на различни институции за прилагането на мерките от ПУРН за поддържане на проводимостта на водните обекти. Наличието на няколко структури, отговорни за контрола на състоянието на язовирите също бе отчетено като проблем, както и неизяснената все още собственост на всички съоръжения. Дискутирани бяха затрудненията при изпълнение на конкретни превантивни и възстановителни дейности срещу наводнения, най-вече от финансов и организационен характер, както и възможностите за допълнително финансиране и сътрудничество между организациите и институциите, отговорни и заинтересовани от изпълнението на дейностите.

По отношение изпълнението на програмата от мерки за постигане на морската стратегия бе отчетен напредъка и предстоящите действия за прилагане. Посочено бе създаване на консултативна група за прилагане на Рамкова директива Морска стратегия (РДМС), включваща различни заинтересовани страни. За нейната ефективна работа ще бъдат сформирани експертни състави за всеки конкретен случай и ще бъдат канени експерти с нужната компетенция. БФБ е една от организациите, които ще участват в този процес, което е висока оценка за нашата работа по проблемите на морската екология и опазване на морската среда.

Представени бяха и резултатите от извършените проверки по спазване Закона за водите в обхвата на БДЧР. 27 предписания за замърсявания по цялото Черноморие са издали инспекторите от Басейновата дирекция през летния сезон.  Заедно с експерти от РИОСВ, те са извършили общо 106 проверки. Най-честите нередности са свързани със заустването на отпадни води във водни обекти. Отчетени бяха проблемите с недостатъчния капацитет на пречиствателните станции и канализационните мрежи по Черноморието, свързани с новото строителство на туристически обекти, все още неизградените пречиствателните станции на Ахтопол, Синеморец и Варвара, както и остарелите и неефективни такива на редица населени место по крайбрежието.

Преди заседанието директорът на БДЧР - г-жа Десислава Консулова  представи получената престижна награда от Норвежкия финансов механизъм, присъдена за успешната реализация на три проекта за близо 4,5 млн.евро. В тях партньори са Община Бургас, Институтът по Океанология и Военноморското училище "Н.Й.Вапцаров“.