Новини

ЗАУСТВАНЕ НА ОБХОДНИЯ КАНАЛ НА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО В МОРЕТО

31.07.2018 г.

В последните дни гражданите на Бургас, посещаващи района на Солниците са обезпокоени от обилните води с жълтеникав цвят, които се изливат директно в морето. Водите идват от обходния канал на Атанасовско езеро, който събира води от нивите и реките над езерото, от дъждовните канализации на кв. Изгрев и кв. Зорница, както и от Изгревско дере (събиращо водите в района на 5-ти километър). Отводняването на пътищата (Бургас-Поморие, Ветрен – Бургас) също се осъществява чрез обходния канал, който се зауства директно в морето чрез две големи тръби.

По технически проект, каналът не отвежда промишлени, битово-фекални или технологични води към морето, затова по нормативна уредба това заустване не подлежи на специална регулация.

Каналът е с дължина 23 км и е единственото съоръжение, отводняващо водосбора на Атанасовско езеро с площ около 200 км2. Изграден е в началото на ХХ век при създаването на Черноморски солници, но напълно е завършен в средата на миналия век. Едва сега цялостно почистване на това съоръжение от наноси, утайки и растителност стана възможно, благодарение на проект „Солта на живота“, LIFE+, в който Черноморски солници” АД са партньор и закупиха специализирана техника за почистването и поддържането му. Изгребани са повече от 180 хил. м3 наноси и утайки, премахната е растителността на площ от 27 ха и е увеличена проводимостта на канала с 50%. Сега каналът може да проведе безопасно към морето водните обеми при максимални количества валежи, като вследствие на това водното ниво в Атанасовско езеро няма големи колебания при интензивни валежи.

Често обаче в канала се заустват нерегламентирано води, които не бива да са там и през 2014 и 2015 година бяха локализирани и преустановени 8 нерегламентирани зауствания на битово-фекални води в дъждовната канализация на к-с Изгрев. Неколкократните проверки на екипа на проекта, съвместно с община Бургас, ВиК и БДЧР доведоха до премахването им.

Вливащите се в канала реки имат лошо или умерено екологично състояние, заради неизградените все още пречиствателни станции за битово-фекални води в населените места във водосбора на Атанасовско езеро, използването на изкуствени торове и пестициди в селското стопанство, липсата на канализация в района на 5-ти километър и изграждане на септични ями, както и нерегламентирано заустване на битово-фекални води в дъждовната канализация на кв. Изгрев и Зорница, особено при изграждане на нови обекти.

Друг проблем е постоянно увеличаващите се водни обеми, които се заустват в обходния канал. Те се дължат на експанзивното урбанизиране, изграждане на нови пътища и промяна на водосборната площ на езерото. Особено при интензивни валежи обходният канал не може да проведе тези обеми и се създават предпоставки за наводнения в градската част и нахлуване на дъждовни води в Атанасовско езеро.

В момента най-вероятната причина за жълтениково – зеленикавия цвят на водата се дължи на обилния цъфтеж на водорасли във водите в канала и в реките, които се вливат в него. Това не води до риск за населението, но не изключва необходимостта от взимане на проби от отговорните институции за качеството на сладката и на морската вода, за да се даде точен отговор на населението.
 
 
Отговорности за управление на водите, зауствани в обходния канал:
  • Черноморски солници АД – ползвател на съоръжението - поддържа в изправно състояние канала, като осигуряване необходимата проводимост и възможност за заустване на водите в Черно море.
  • Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР) – осъществява мониторинг на качеството на водите във водното тяло, издава разрешителни за водовземане и заустване, планира и провежда мерките от Плана за управление на речния басейн и Планът за управление на риска от наводнения.
  • Община Бургас – собственик на канализационната мрежа за дъждовни води в урбанизираната територия. Осигурява изграждането на пречиствателни станции за битово-фекални води в населените места. Изгражда и поддържа системата за ранно предупреждение от наводнения и осигурява проводимостта на водните обекти в границите на населените места.
  • ВиК Бургас – осъществява контрол на нерегламентирани зауствания на битово-фекални води в дъждовната канализация. Осигурява проводимост  за заустване на дъждовната канализация.
  • Областна администрация Бургас – собственик на съоръжението. Прилага мерките за намаляване риска от наводнения извън урбанизираните територии.
  • РИОСВ Бургас – осъществява контрол на заустванията в обходния канал, съгласува и разрешава инвестиционните предложения във водосбора, в т.ч. отводняването и канализацията. Осъществява контрол на качеството на водите.
  • РЗИ Бургас – контролира качеството на водите за къпане.