Цели на проекта

  • да се създаде функционална, ефикасна и устойчива инфраструктура за управление и контрол на водите в Атанасовско езеро, което ще осигури дългосрочно подобрение на приоритетно за опазване местообитание 1150* – Крайбрежна лагуна в Специално Защитена Зона Атанасовско езеро и ще даде възможност за адаптацията му към последиците от изменението на климата.
 
  • да подобри състоянието на крайбрежнаталагуната Атанасовско езеро и приоритетните видове птици чрез намаляване въздействието на преки и косвени заплахи, включително подобряване на съществуващите и създаване на нови места за гнездене и почивка на приоритетни видове птици;
 
  • да подобри посетителската инфраструктура и познанието за крайбрежната лагуна Атанасовско езеро;
 
  • да разпространи резултатите от проекта сред широка аудитория от хора и заинтересовани страни;
 
  • да повиши общественото разбиране за екологичните, икономическите и социалните ценности на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро и да повиши подкрепата за опазването на приоритетни крайбрежни местообитания и присъщите им видове птици.