Рибите на Лагуната

В края на миналия век общо във всички Бургаските езера са се срещали над 52 вида риби. Днес техният бой е не повече от 25. Лагуната Атанасовското езеро, която е част от езерния комплекс, винаги е била с бедна ихтиофауна. Крайбрежната лагуна е превърната в солници през 1906 г., а две години по-късно са добити и първите 6 тона морска сол. От 1922 г. започва усилената експлоатация на солниците. Откритата водна площ е била разделена на голям брой басейни с различна соленост, които заедно с дренажните канали превръщат резервата в сложен комплекс от водоеми. Това е причината в езерото да се срещат сравнително малък брой видове риби.
 
Първите изследвания на ихтиофауната на лагуната са проведени през 1995г. Установени са 12 вида. По-късно се открити още няколко нови вида. Досега в Атанасовското езеро са описани общо 18 вида риби, но има вероятност два вида – Parablenniussanquinolenthus и шаранът вече да не се срещат.

Голяма част от установените в лагуната видове риби са редки, временни посетители и случайно навлизащи от морето. Те имат различни биологични особености. Трииглата бодливка и атерината проникват в езерото от морето. Кавказкото попче и деветиглата бодливка са типични обитатели на полусолените води. Псевдоразбората като типичен сладководен вид се среща само в сладките блата около езерото.

Всички видове риби, срещащи се в лагуната Атанасовско езеро, поради малките си размери или ниска численост, не са от стопански интерес за хората. Популации на някои от видовете, като кавказкото попче, пседоразбората, гамбузията и трииглата боливка, са сравнително многочислени и са сред основната храна на голямото разнообразие от рибоядни птици, които се срещат в езерото.
 
Кавказкото попче е един от най-многочислените видове риби в лагуната и се среща във всички басейни с изключение на кристализаторите. Това е най-характерния и постоянен обитател на езерото. Представлява дребна рибка с тегло до 5 г. Тялото му е вретеновидно, а главата овална, като очите му са раздалечени помежду си и стърчат над челото. Хвърля хайвера си от края на март до края на юли, като го разполага в мидени черупки или под камъни. Застрашен от изчезване вид, включен в Червената книга на България.
 
Трииглата бодливка е втория по масовост вид. Популацията се състои основно от навлизащи от морето индивиди, които се размножават в езерото. Младите пък след като се излюпят в лагуната заедно с част от възрастните се връщат обратно в морето в първите месеци на лятото.

Черноивичестата морска игла бе установена в Атанасовско езеро едва през последните години. През лятото навлиза от морето, Възможно е отделни екземпляри да се размножават в лагуната. Среща се в басейните, разположени в северната част на езерото и обрасли с морска рупия,. Рядък вид, включен в Бернска конвенция и Червеният списък на IUCN.

Гамбузията е аклиматизирана в България през 1924 г. за борба с ларвите на комара. Тя е сладководен, живороден вид, но понася соленост до 7-8 о/оо. В езерото се среща в обиколния канал на северните солници.
 
Деветиглената бодливка е дребна риба, достигаща 5 см дължина на тялото. На гърба има от 7 до 12, но най-често 9 бодила. От тях идва и името й. Тези бодили представляват преобразувана част от гръбната перка. Мъжките бодливки строят кълбовидни гнезда, разположени сред водна растителност. Те ги охраняват и почистват след излюпване на яйцата. Тя е с ниска численост. Застрашен от изчезване вид, включен в Червената книга на България. 

На дължина атерината достига до 13-14 см. Наричат я още сребърка или гюмюш. Това е пелагична морска риба, която понася големи колебания в солеността и редовно навлиза в крайморските реки и езера. В началото на лятото морските води се пускат в лагуната за нуждите на солодобива. С тях навлизат многочислени пасажи атерина, които се отхранват в езерото. Тъй като е обект на стопански риболов, числеността й в последните години е силно намаляла. 

Ихтиофауната в лагуната „Атанасовско езеро” е силно уязвима и зависима от състоянието на този водоем. Замърсяването на водата, промяната в солеността и хидрологичния режим, внасянето на конкуретни видове и унищожаването на местата за размножаване са сред основните заплахи за различните видове риби.


Списък на рибите, срещащи се в Поддържан резерват Атанасовско Езеро

Cyprinidae
1. Сребриста каракуда Carassius auratus gibelio
2. Шаран Cyprinus carpio,включен в Червена книга на България
3. Псевдоразбора Pseudorasbora parva
Cobitidae
4.Струмски щипок Cobitis strumicae
Atherinidae
5. Атерина Atherina boyeri
Gasterosteidae
6. Триигла бодливка Gasterosteus aculeatus, включен в Червена книга на България
7. Деветигла бодливка Pungitius platygaster, включен в Червена книга на България
Gobiidae
8. Кавказко попче Knipowitschia caucasica
9. Пясъчно попче Pomatoschistus marmoratus
Sygnathidae
10. Черноивичеста морска игла Sygnathus abaster
11. Syngnathus typhle
Poecilidae
12. Гамбузия Gambusia affinis holbrooki
Blennidae
13. Ръждива морска кучка Parablennius sanguinolentus
Centrarchidae
14. Слънчева рибка Lepomis gibosus
Mugilidae
15. Кефал Mugil cephalus
16. Платарина Liza aurata
17. Илария Liza saliens
Pleuronectidae
18.Писия Platichthys flesus