Новини

Оценка на екологичния статус на свръхсолено езеро: Примера на Атанасовско езеро

04.12.2017 г.

В юлският брой на Acta zoologica bulgarica – международно списание за разнообразието, екологията и еволюцията на животните  бе публикувана статията Ecological Status Assessment of a Hypersaline Lake: a Case Study of Atanasovsko Lake, Bulgaria. Списанието е издание на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките и се радва на добър импакт фактор сред научните списания в света.

Статията е резултат от работата на ключовите експертите, провеждащи мониторинг на Атанасовско езеро в рамките на проект „Солта на живота“. Те са едни от най-авторитетните български изследователи в областта на хидробиологията на влажни зони. Мониторингът и анализът на състоянието на водната среда в периода 2013-2015 г. са представени в статията и са изведени тенденции за динамиката на основните физикохимични параметри и биологичните елементи за качество, съгласно Рамковата директива за водите – фитопланктон, макрозообентос, макрофити и риби. Данните отразяват ефекта на консервационите дейности, извършени в този период по проект „Солта на живота“ върху състоянието на Атанасовско езеро като специфична, сложна и динамична водна екосистема.

Базовата информация от статията ще бъде в основата на анализи и препоръки, относно дейностите за опазване на лагуната в дългосрочен аспект. Основните заключения на колектива са за подобрение в качеството на средата за Северен и за Южен солник. Данните отчетливо показват първостепенното значение на солеността за определяне на състоянието на езерото. С нея са свързани и различни хидрологични и физико-химични показатели като водно ниво, температура на водата, рН, електропроводимост, кислородно съдържание, морфологията на субстрата и концентрация на биогени. Солеността, температурата и хранителните вещества се колебаят дори на дневна база и често достигат екстремни стойности. Това са и основните лимитиращи фактори за екологичното състояние и тяхното управление е от ключово значение за постигане и трайно поддържане на благоприятно природозащитно състояние на лагуната като местообитание, съгласно Директивата за природните местообитания.

На база на представените данни могат да бъдат изведени и основните зазплахи за Атанасовско езеро. Неподдържаната инфраструктура е пречка за осигуряване на устойчиви водни нива и поддържане на благоприятен солеви градиент. Интензификацията на селското стопанство чрез дифузни вливания води до повишено съдържание на биогени (основно в Северен солник). Високата температура на водите, вследствие на ниските водни нива и нарушената циркулация, в комплекс с висока соленост, водят до намаляване на кислородните съдържания и са предпоставки за масови цъфтежи на водорасли, респ. повишаване на еутрофикацията.

Хидробиологичният мониторинг е от решаващо значение за дългосрочното опазване на езерото. Неговото продължаване и след края на проект „Солта на живота“, LIFE + е ключово за адекватното планиране на консервационни мерки за поддържане на екологичното състояние на Атанасовско езеро. Като една от най-ценните български природни територии със своите 333 вида птици, осигуряването и поддържането на добро екологично състояние е гаранция за запазването на езерото като съкровищница на нашето биоразнообразие.