Обща информация

Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро”, нoси краткото име „СОЛТА НА ЖИВОТА” и е финансиран от ПрограмаLIFE+ на Европейския съюз.

Референтен номер на проекта е LIFE11 NAT/BG/000362.

Продължителността на проекта е 6 години - от 01.07.2012 г. до 31.08.2018 г.

Водещ партньор е Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), а асоциирани партньори са Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Черноморски солници АД.

Проектът е на стойност от 2 013 027 евро, от които финансирането от Европейския съюз е 74.95%, а 25,05% е съфинансиране от партньорите.

Подробна презентация за проект Солта на живота може да изтеглите оттук.
 

презентация на проекта 2 Mb (pdf) свали


Информация за програма LIFE+

Програма LIFE+ е създадена като финансов инструмент на Европейския съюз. Целите на програма са подкрепа за развитието и прилагането на политиката за околната среда на ЕС и законодателството, свързано с нея, интегрирането ѝ в други политики, както и подпомагане прилагането на Шеста програма за действие за околната среда (2002 – 2012).
Програмата LIFE+ осигурява финансиране за природозащита и други сфери на опазване на околната среда от общоевропейски интерес (напр. води, отпадъци, климат), както и съфинансиране на дейности, свързани с информация и комуникация за околната среда. LIFE+ съдържа три основни компонента, чиято цел е да систематизират дейностите, подлежащи на финансиране:
  • LIFE+ Природа и Биоразнообразие
  • LIFE+ Политика и управление на околната среда
  • LIFE+ Информация и комуникация

Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро” е финансиран от компонент ЛАЙФ+ Природа, чиято основната цел е да допринася за изпълнение на Директивите за птиците и местообитанията, като се фокусира към дългосрочна и устойчива инвестиция в местата по Натура 2000 и в опазването на целевите видове и местообитания съгласно Директивите.

Следете всичко най-интересно, свързано с Програма LIFE+ и проектите, финансирани от нея в интернет на адрес:  http://ec.europa.eu/environment/life/ 

Вижте презентацията за 25 години от създаването на Програма LIFE и българските проекти, финансирани за 10 години от LIFE+ (в pdf).

25 години Програма LIFE - 10 години в България 3 Mb (pdf) свали