Новини

Нашите предложения как да се подобри чистотата на въздуха в Бургас

15.03.2018 г.

Експертът Консервационни дейности – Спас Узунов участва в работната среща за чистотата на въздуха, която се проведе на 14 март 2018 г. от 17.00 до 19.00 часа в РИОСВ Бургас. Инициативата за срещата идва от страна на Община Бургас, във връзка с гражданския протест, който се организира в събота – 17 март 2018 г. от 12.00 часа пред сградата на Общината.

В срещата бяха поканени и представители на РЗИ Бургас, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Кроношпан България“ ЕООД, общински съветници, както и организаторите на протеста. БФБ не беше сред официално поканените, но тъй като подкрепяме протеста за въздуха, наш представител също се включи в срещата.

Обсъдено бе какви мерки за подобряване качеството на въздуха в Бургас да бъдат предприети, тъй като все още не е ясно откъде идва миризмата, срещу която сигнализират гражданите.
Община Бургас пое ангажимент да осигури терен за изграждане на станция за мониторинг на въздуха в к-с „Славейков”, а самото изграждане да бъде финансирано от „Кроношпан“.

РИОСВ – Бургас вече има нова платформа за подаване на сигнали от гражданите, която значително ще ги облекчи, вместо да подават сигнал на зеления телефон 056/ 813 212. Директорът на РИОСВ – инж. Тонка Атанасова ще изиска информация от всички предприятия, от чието производството се отделят миризми. Подкрепена беше и идеята за създаване на карта с потенциалните замърсители.
Предстои и втора среща, на която ще се представят данните от изследването и набележат конкретните мерки.

Какво конкретно предлага БФБ да се направи, за да се реши проблемът с чистотата на въздуха в Бургас:
  1. РИОСВ-Бургас да идентифицира всички оператори, емитиращи замърсяващи вещества в атмосферния въздух на територията на общ. Бургас, вкл. от организирани и неорганизирани източници и да изготви справка по количества и видове вредни емисии във въздуха.
  2. На база на този анализ да бъде изготвен модел за дисперсията на замърсителите, вкл. кумулативното въздействие.
  3. Всички емитери на замърсяващи вещества (вкл. Община Бургас за източниците на емисии от отопление на твърдо гориво и транспорта), реципрочно на своя принос в общото натоварване на атмосферния въздух да финансират проучване от независима акредитирана лаборатория и научен институт, избрани след обществена дискусия за веществото/ веществата или съединенията, причиняващи органолептичен дискомфорт у хората, неговата вредност и въздействието върху здравето на хората, рисковите групи от населението и статистически анализ на заболеваемостта, причинявана от тези вещества/ съединения при населението на общ. Бургас. Да бъде определен минималния праг на чувствителност при хората и специфичните концентрации за въздействие при рисковите групи от населението. Данните от измерванията, анализите и моделите да бъдат обществено достъпни и свободни за ползване от заинтересовани лица или организации.
  4. РИОСВ Бургас да установи операторите, емитери на веществото/ веществата или съединенията по т. 3, източниците на емисии и техните концентрации по ИЕО (индивидуални емисионни ограничения) на съответните оператори.
  5. Ако веществото/ веществата или съединенията са предварително идентифицирани като замърсители и тяхната пределно допустима концентрация в атмосферния въздух е определена и на операторите не са налагани санкции за превишения да бъдат наложени нови, по-строги ИЕО, под прага на чувствителност от населението и рисковите групи към веществото/ веществата или съединенията.
  6. Ако веществото/ веществата или съединенията по проучването по т. 3 са новоиндентифицирани като замърсители да бъде определена ЕИО за тях на съответните оператори, емитери на веществото/ веществата или съединенията под прага на чувствителност от населението и рисковите групи към веществото/ веществата или съединенията
  7. Да бъде организиран непрекъснат 24-часов мониторинг на установените по т. 3 вещество/ вещества или съединения и данните да бъдат публични и достъпни в реално време за населението.
  8. Лукойл Нефтохим Бургас АД, „Кроношпан България“ ЕООД да финансират изготвянето на модел за дисперсията на замърсителите, емитирани от тяхната дейност в корелация с климатичните и метеорологичните условия и технологичната им натовареност. Този модел да представя непрекъсната информация за разпространението на замърсителите и тяхната концентрация в реално време, както и прогноза за следващите 24 часа.
  9. Община Бургас да разработи система за ранно предупреждение на населението от критични концентрации на замърсители, особено такива, причиняващи органолептичен дискомфорт.
Снимката е от сайта Авантаж http://avantage.bg