Напредък

Консервационен план след края на проект СОЛТА на ЖИВОТА, LIFE+

През последните няколко месеца екипът на проекта концентрира своите усилия в разработване на Консервационен план след приключването на проекта (After-Life Conservation Plan), който да предложи конкретни консервационни мерки/дейности за 5 години след края на проекта (периода 2018 – 2023 г.) С изготвянето на този план се цели поддържане на ефекта от консервационни дейности и постигане на заложените дългосрочни природозащитни цели за Натура 2000 зона „Атанасовско езеро“.

Благодарим на всички експерти и представители на институции и организации, които участваха в дискусиите и представиха  своето мнение и визия за Атанасовско езеро, което беше много полезно за определяне бъдещето на тази природна територия.

Планът може да изтеглите в края на текста (има го наличен и на английски език).

 
Консервационен план след края на проекта 11 Mb (pdf) свали
AfterLife Plan Salt of Life Project 18 Mb (pdf) свали


Напредък по проекта към декемрви 2017

Представяме на вашето внимание презентация за моментното състояние на лагуната и напредъка по проекта към декември 2017 г.
презентация 2017 5 Mb (pdf) свали


Напредък по проекта към ноември 2016

Запознайте се с презентация за основните постижения по проекта през 2016 г. и с моментното състояние на лагуната.
презентация 2016 6 Mb (pdf) свали


Напредък към 30 юни 2015

Добрата новина е, че 10 км от 23 км обходен канал вече са почистени в резултат на работата по проекта. Подравнена е обходната дига с булдозер и е почистено коритото на канала. Ситуацията до декември 2014 беше много оптимистична, защото свършената работа даде резултат, но с намесата на допълнителни утежняващи фактори през февруари 2015 (изпускане на язовирите над езерото, огромното количество дъжд, което се изля от септември до януари и др.), ситуацията се промени и последствията за цялото езеро бяха много тежки. Разрушени са 20 000 м валове и 10 000 м диги вследствие на тежкото наводнение, но компенсации от страна на държавата засега няма. Възстановяването ще е за сметка на Черноморски солници АД, а за най-спешните ремонти ще се ползват и средства по проекта.

Вижда се, че мерките за намаляване риска от наводнения, които са предприети чрез проект „Солта на живота“, LIFE+  вече дават резултат, но докато не завършим по-голямата част от дейностите,  рисковете ще бъдат все така високи.

Необходимо е да се действа стратегически и комплексно – нещо, за което разчитахме на актуализирания План за управление (ПУ) на поддържания резерват Атанасовско езеро, но което не се видя в този вариант на ПУ, който бе представен за обществено обсъждане през април. Внесли сме над 200 корекции по Плана, много малка част от които са отразени от екипа, който го изготвя. Очакваме окончателното решение на МОСВ, към които сме отнесли предложенията си.

Във връзка с променящите се климатични и хидрологични условия в последните десетилетия ще бъде необходимо да се преосмисли и модернизира цялостното управление на водите. По този начин ще може да се оцени риска от наводнения и други бедствия, които могат да доведат до колапс в екосистемата и да се планират и реализират необходимите технически и административни мерки за намаляване на риска. Така резките колебания в условията в Атанасовско езеро, предизвикани от съвременните климатични промени ще бъдат минимизирани, както и ще бъде намален екологичният стрес за лагуната и нейните обитатели, предизвикан от тях. Резултатите от мониторинга и екологичните прогнози, изведени от тях начертават важни и иновативни мерки, които могат да бъдат приложени с цел запазване на благоприятния екологичен статус в Атанасовско езеро. Част от тях са повторното въвеждане на морска трева и рупия, чието обилие би подобрило екологичните условия във водите му и намаляване на влиянието на биогенните елементи. Друга интересна програма е проучване на ефектите на опресняване на част от водите в Северен солник, което също ще спомогне за подобряване на екологичните условия. Но като че ли най-важна и комплексна задача през следващите години е провеждане на цялостно проучване на водосбора на Атанасовско езеро и изработване и реализиране на съвременна и цялостна система за управление на водите, включваща преоразмеряване и реконструкция на всички хидротехнически съоръжения и солодобивната инфраструктура, за да са в състояние да отведат безопасно за езерото и хората големите обеми води, вследствие на повишение в последните години валежи и променените социално-икономически фактори.

БФБ изпълнява проект „Лагуна в окото на дрон“, финансиран от Дарителска програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство в България‘2014 и предизвикателствата пред които е изправена при неговото реализиране.

Част от проблемите на езерото са свързани с насипа на земна маса в района на Фестивала на пясъчните фигури, част от който попада и в почистения канал, намалява се проводимостта му и се повишава риска от наводнения. Отново бе дискутиран въпросът с нерегламентираните зауствания, които тази година ще станат по-видими след почистването на канала. Други важни дейности, които екипът е осъществил през последните 6 месеца са акцията на БДЗП за превенция от наземните хищници, становища за различните стратегически документи, свързани с езерото, събития за популяризиране на лагуната, създаването и пътуването на изложбата Симбиотично и др.
 
презентация 4 Mb (pdf) свали


Напредък по проекта към 31 декември 2014 г.

През изминалия период напредна доста почистването на канала, ремонта на диги и валове, построени бяха нови острови по време на природозащитната бригада "Атанасовско езеро'2014". Започна активна работа по Пътека на солта, подготвена е концепцията за Пътека на саблеклюна. Случиха се разнообразни събития, свързани с езерото - Карнавал на биоразнообразието, рожден ден на резервата, Фестивал на солта и др. От презентацията по-долу може да видите конкретни цифри и снимки по отделните дейности на проект "Солта на живота".
презентация 6 Mb (pdf) свали


Подготвителни дейности

 

1 юли - 31 декември 2012 г.

 • Избран е подизпълнител и е сключен договор с фирмата – изпълнител за изготвяне на техническия план за почистването на обходен канал 23 км и прилежаща охранителна дига
 • В процес на изработване е подробен план за възстановителни и ремонтни дейности на 8500 м валове и 12000 м диги за целия период на проекта и план за ремонтни дейности за 2013 г.
 • В процес на разработване е цялостна схема за мониторинг на крайбрежна лагуната Атанасовско езеро. За тази цел са събрани за схеми за мониторинг от Изпълнителна Агенция Околна среда. Няма схема за мониторинг на хидрологични и хидрохимичните параметри на свръхсолени езера.
 • В процес на разработване е разработване на комуникационна стратегия на проекта и план за действие за 2013 г. - преглед на стратегии на други проекти, обсъждане на целите на стратегията с екипа на проекта и обсъждане на инструментариума на стратегията и ситуационния анализ.

 

1 януари - 30 юни 2013 г.

 • Разработен е План за възстановителни дейности за обект: „Ремонт на диги и дървено - землени валове на територията на Атанасовско езеро”. Планът съдържа: обяснителна записка с описание на съществуващото положение и прилаганата технология за възстановяване на разрушените диги и валове; количествено-стойностни сметки; график на ремонтите; чертежи на дига и вал; топографска карта с означение на дигите и валовете, които ще се ремонтират.
 • Изготвен е технически план за почистване на обходен канал 23 км и прилежаща охранителна дига и е съгласуван с РИОСВ гр. Бургас
 • Комуникационната стратегия на проекта е разработена и изпратена до ЕК като един от продуктите на проекта.
 • Комуникационен план за 2013 е разработен.
 • Продължава работата по написването на подробната методика за провеждането на орнитологичен мониторинг в лагуната Атанасовско езеро.
 • Продължава изработването на методиката за цялостен мониторинг на Атанасовско езеро.


Конкретни природозащитни дейности

 

1 юли - 31 декември 2012 г.

 • Проведен търг за багер тип „Драглайн”, избрана е фирма-доставчик. Сключен договор за доставка и извършване на доставката на багера в Черноморски солници.

1 януари - 30 юни 2013 г.

 • Почистени 625 м от обходен канал и дигата от наноси и растителност с багер „Драглайн”.

 Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта

 

1 юли - 31 декември 2012

 • Проведена среща относно орнитологичен, фитоцинологичен и ихтиологичен мониторинг.
 • Изработена схема за месечна отчетност за мониториране на техническа ефективност, както и схема на седмични и месечни оперативки с екипа на проекта. Проведено е първото посещение на проекта на 8.01.2013г. от член на външен мониторингов екип на програма Life+.
1 януари - 30 юни 2013 г.
 • Първо пробонабиране, свързано с хидробиологичния мониторинг на Атанасовско езеро - взети са водни проби за изследване на фитопланктон и са извършени трансектите по биологичен елемент за качество макрофити и фитопланктон. Успоредно с тях са замерени основните подкрепящи физико-химични параметри в северен и южен солник.

 Информиране на обществеността и разпространение на резултатите

1 юли - 31 декември 2012 г.

 • Разработено е заданието на уеб сайта на проекта www.saltoflife.biodiversity.bg
 • Започна подбор на снимки, които ще се използват в уеб сайта на проекта. По време на честването на Атанасовден за Атанасовско езеро екипът на проект „Солта на живота” покани гражданите на Бургас да се включат в една интересна инициатива и да помогнат да се съберат архивни кадри за Атанасовско езеро.
 • Ефективно национално медийно отразяване на официалното откриване на проекта, на инициатива Атанасовден за Атанасовско езеро и на конкурса за изготвяне на проект на рекламно-информационен материал за лагуната Атанасовско езеро.
1 януари - 30 юни 2013 г.
 • Функциониращ уеб сайта на проекта www.saltoflife.biodiversity.bg на бъгларски и английски език;
 • Отбелязване на Атанасовден със събитие "Спомени за Атанасовско езеро" на 18.01.2013
 • Организиран ученическият конкурс за рекламно-информационен материал за лагуната Атанасовско езеро от Природонаучния музей Бургас в партньорство с РИО на МОМН и Българска Фондация Биоразнообразие с подкрепата на проект „Солта на живота” като инициатива за отбелязване на деня на влажните зони - 2.02.2013. Победителите в конкурса са наградени с голяма награда – екскурзия до резервата с водач орнитолог. Екскурзията се осъществи благодарение съдействието на Община Бургас.
 • Организиране на изложба „Европейските цветове на солта“ съвместно с Полския институт в София в Морско казино Бургас;
 • Организиране на събитие "Първа копка (или първа гребка) за почистване на обходния канал на Атанасовско езеро" на 13.03.2013 с партньорите, гости и медии в северната част на канала на Атанасовско езеро;
 • 7 предавания в национални новинарски канали;
 • 15 предавания в местните и регионални телевизии;
 • една международна публикация на уеб сайта на програма Life +;
 • 107 публикации в регионалните вестници и интернет сайтове;
 • Събиране на архив от снимки на Атанасовско езеро и обитателите му от настоящия LIFE + проект „Живот за Бургаските езера“ и от други източници; управление на архива;
 • Първа среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро, посветена на възстановяването на канала - организирана и проведена през март 2013.
   

 Цялостно управление на проекта и мониторинг на напредъка на проекта

1 юли - 31 декември 2012 г.
 • Избран е екип на проекта и е създадена система за управление на работата му. Първа партньорска среща беше проведена на 7 и 8.11.2012 в гр. Бургас. Изготвена е система за техническо и финансово отчитане.
 • Създаден Надзорен съвет на проекта и одобрени правила за работата му. Член от МОСВ – Г-н Борислав Бечев. 1-вото заседание се проведе на 18.12.2012г. в гр.София, 2-рото заседание е планирано за 19 и 20.03.2013г. в гр.Бургас
 • Подготовка и подписване на споразумения за партньорство с БДЗП и Черноморски солници АД. Изготвен е план за техническо и финансово отчитане всеки партньор и е включен като анекс към партньорското споразумение.
1 януари - 30 юни 2013 г.
 • Ежеседмични срещи на основния екип на проекта на водещия партньор
 • Проведено 2-ро заседание на Надзорния съвет на 26.03.2013г. в гр.Бургас - домакинствано от Черноморски солници ЕАД
 • Подписани споразумения за партньорство с БДЗП и Черноморски солници АД