Новини

Казусът Атанасовско езеро представен на Международна научна конференция

31.10.2016 г.

Доц. Д-р Гана Гечева представи работата на хидробиологичния екип по проект Солта на живота на Международна конференция по зоология и зоонози, която се проведе в Хисаря  от 26 до 28 oктомври 2016 г.

Конференцията бе насочена към учени, изследователи и студенти от различни области на зоологията, микробиолози, ветеринарни лекари и епидемиолози. Научните презентации и сесиите включваха голямо разнообразие от зоологически дисциплини. Принос в областта на таксономията,еволюция, филогенеза, биогеография, екология, приложна зоология, вирусни заболявания, епидемиология, генетика, молекулярна биология. Целта бе да се предостави възможност за динамичен обмен на информация, идеи и научни открития в светлината на последните изменения на климата и свързаните с тях епидемиологично риск за общественото здраве.

Презентацията на доц. Гечева „Оценка на екологичния статус на свръхсолено езеро: казусът Атанасовско езеро в България“ предизвика интерес по време на конференцията. Представени са резултатите от тригодишните мониторигови проучвания на различните групи на хидробионтите - макрозообентос, планктон, макрофити и ихтиофауна и физико-химичните условия. Направен е анализ на екологичното състояние на езерото и отделните му части, използвайки създедени в рамките на проекта метрики като част от цялостната схема за мониторинг. Очертани са тенденциите за бъдещото състояние на Атанасовско езеро като сложна и динамична екосистема, чувствителна на климатичните и антропогенни влияния. Особен интерес предизвика предложението за разглеждане на Атанасовско езеро като три различни по своя характер водни тела, със специфични и силно отличаващи се екологични, хидрологични и хидро-химични характеристики. Такова разделяне ще позволи коректното отчитане на екологичното състояние на отделните части на езерото и ще спомогне за планиране и реализиране на необходимите консервационни мерки, които са строго специфични за различните типове водни тела.

Хидробиологичният екип на проект „Солта на живота“ включва Гана Гечева, Емилия Варадинова, Детелина Белкинова, Стоян Михов, Георги Гюзелев и Йорданка Христева.