Дейности

Консервационни дейности

Оттук може да прегледате и да се запознаете с експертните доклади на специалистите, работили 6 години в рамките на проекта, които може да използвате като цитирате коректно.

Обобщаващи доклади за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г. - Разработване на методика за хидробиологичен мониторинг на защитена зона Атанасовско езеро с автори:
1. доц. д-р Гана Гечева – обобщаване на методиките за хидрохимичен, хидрологичен и хидробиологичен мониторинг и на работната програма по изпълнението на заданието, вкл. графиците за пробонабиране, анализ и обработка на данните.
2. доц. д-р Детелина Белкинова – фитопланктон;
3. доц. д-р Емилия Варадинова – дънна макробезгръбначна фауна (макрозообентос);
4. Стоян Михов – рибна фауна;
5. Георги Гюзелев – физикохимия, експертна помощ при пробонабиранията и консултации.

Всеки доклад съдържа следната информация:
1. Въведение
2. Цели, планирани дейности и екип за изпълнение 
3. Методи за пробонабиране и анализ 
3.2. Методи за пробонабиране и анализ 
3.2. Пунктове за мониторинг 
4. Резултати от проведения мониторинг 
4.1. Основни физикохимични показатели 
4.2. Фитопланктон 
4.3. Макрофити
4.4. Дънна макробезгръбначна фауна 
4.5. Риби 
5.Интегрирана оценка на екологичното състояние на база на проведените теренни проучвания 
6. Изводи и препоръки 
7. Литература
8. Приложения 
Приложение 1: Данни за обща физикохимия 
Приложение 2: Протоколи от анализ на фитопланктон 
Приложение 3: Протоколи от анализ на макрофити
Приложение 4: Протоколи от анализ на макрозообентос 
Приложение 5: Протоколи от анализ на риби
Методика за мониторинг в ЗЗ АЕ_2013 2 Mb (pdf) свали
Методика за мониторинг в ЗЗ АЕ_2017 2 Mb (pdf) свали
Методика за мониторинг в ЗЗ АЕ_2016 3 Mb (pdf) свали
Методика за мониторинг в ЗЗ АЕ_2015 2 Mb (pdf) свали
Методика за мониторинг в ЗЗ АЕ_2014 1 Mb (pdf) свали


Планирани дейности

Подготвителни дейности
 
 1. Разработване на технически проекти и подробни планове за възстановителни и ремонтни дейности (обходен канал и защитна дига, валове, диги и изкуствени острови)
 2. Осигуряване на необходимите
 3. разрешителни, необходими за извършване на възстановителните и ремонтни дейности
 4. Проучване на възможностите за подкрепа на традиционно производство на морска сол чрез агроекологични мерки
 5. Разработване на посетителки план за Атанасовско езеро
 6. Разработване на цялостна схема за мониторинг на крайбрежната лагуната на Атанасовско езеро
 7. Разработване на комуникационна стратегия на проекта и годишни планове за действие

Конкретни природозащитни дейности
 
 1. Възстановяване на места за почивка и гнездене на видове птици чрез ремонт на диги и валове
 2. Опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро от наводнения и замърсяванечрез почистване на обходен канал 23 км и защитна дига
 3. Прилагане на алтернативни мерки без финансови разходи за гарантиране на редовното захранване с  морска вода на лагуната
 4. Създаване на места за нощувка за ключовите видове птици в лагуната, за да се гарантира благоприятния им природозащитен статус

Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта
 1. Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта на хидрологичните и хидрохимичните параметри на лагуната
 2. Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта на биоразнообразието (ключови растителни и животински видове, обитаващи лагуната, размножаване и почивка на определени видове птици)
 3. Мониторинг техническа ефективност

Информиране на обществеността и разпространение на резултатите
 1. Разработване и поддържане на уеб сайт на проекта
 2. Поддържане на аудио-визуален архив на проекта като ресурс за всички комуникационни дейности
 3. Подобрят на посетителскат инфраструктура на Атанасовско езеро
 4. Организиране на фестивал Солта на живота и разпространяване на целите и резултатите по проекта на широката общественост
 5. Сътрудничество за опазване на Атанасовско езеро чрез създаване на  Обществен съвет - Атанасовско езеро
 6. Гарантиране на ефективно национално и международно медийно отразяване на проекта
 7. Изготвяне на общодостъпен  и общоразбираем  доклад за целите, дейностите и резултатите от проекта

Управление на проекта и мониторинг на напредъка на проекта
 1. Създаване на екип на проекта и управление на работата му
 2. Създаване на Надзорен съвет на проекта и управление на работата му
 3. Подготовка и подписване на споразумения за партньорство
 4. Техническо и финансово отчитане
 5. Обмяна на опит с други сходни проекти
 6. Разработване на план за действие след приключването на проекта