Лагуната Атанасовско езеро

Бял ангъч (Tadorna tadorna)

01.06.2013 г.

От всички водоплаващи птици, които могат да се видят в Атанасовското езеро най-красив и забележителен е белият ангъч. Наричат го още пъстър килифар или лисича пещерна гъска. Преобладаващо в оперението му е бялото, но главата и шията му са черни със зелен метален блясък. През гърдите му преминава широка кафява препаска. Клюнът му е ярко червен, като при мъжките има издутина в основата му, която е ясно различима през размножителния период.
Белият ангъч се среща в Европа и Азия. В България се среща целогодишно, като се концентрира основно по Черноморското крайбрежие, а във вътрешността на страната прониква по-рядко. Атанасовското езеро е основното и най-важно място, както за размножаване, така и за миграция, зимуване и почивка на белия ангъч. Тук гнездят редовно между 5 и 12 двойки, а зимуващите птици достигат 2500.

Малко известен факт от биологията на вида е, че белият ангъч строи гнездата си в стари дупки на лисици, язовци и др. или сам ги изкопава. В други части на ареала си гнезди и в хралупи на дървета. Снася между 5-10 бели яйца, които женската мъти в продължение на месец.

Снимката, която ви представяме е на Богдан Боев.